Wszystkie bestsellery
  • Banner

Dezynfekcja Silver Flash 50 poj. 500 ml

Ocena 

Naturalna Dezynfekcja.

45,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Opis

Dezynfekcja SILVER FLASH 50 - to naturalna dezynfekcja poj. 500mL

SILVER FLASH 50 to produkt do użytku powszechnego zwalczający wszelkiego rodzaju bakterie, niszczący grzyby, drożdże i pleśnie. Działa bakteriobójczo (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa,  Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus ureus, Listeria monocytogenes) i grzybobójczo (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)).


Substancje czynne:

nadtlenek wodoru - 60g na 1kg produktu, srebro - 0,025g na 1kg produktu.


Preparat SILVER FLASH 50 otrzymał pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych na stosowanie i obrót nr 7783/19 z dnia 27.05.2019r.


Zastosowanie:

    - do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu rurociągów doprowadzających tą wodę*
    - do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz**
    - do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej**
    - do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli**
    - do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego
    - do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych
    - do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie**
    - niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych**

* - woda przeznaczona do picia musi spełniać określone kryteria wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Zawartość nadtlenku wodoru w wodzie pitnej w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać dawki 0.05 mg/litr. Zawartość srebra nie może przekraczać dawki 0,01mg/litr.


**Uwaga:

Ze względu na możliwość odbarwień przed użyciem na powierzchniach należy wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu.


Warunki skuteczności stosowania preparatu SILVER FLASH 50:

Temperatura stosowania preparatu (warunki zewnętrzne) dla temperatury 20ºC, czas narażenia - co najmniej 60 minut. Zastosować odpowiednią wentylację.


Okres / czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

co najmniej 1 godzina.


Sposoby i środki usuwania skażenia produktem SILVER FLASH 50:

Ograniczyć uwalnianie produktu. Chronić zbiorniki ujęcia wody pitnej i użytkowej. Rozcieńczać dużą ilością wody. Związać za pomocą suchego piasku lub podobnego obojętnego materiału. Nie używać tkanin, trocin, papieru lub innych palnych materiałów. Zapewnić dobrą wentylację. Pozostałości i zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą.


Informacje dotyczące przechowywania produktu SILVER FLASH 50:

Przechowywać w krytych, chłodnych, przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach chroniących produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w opakowaniach producenta. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:


KONTAKT Z OCZAMI:

Silne działanie drażniące lub trawiące. Może spowodować ciężkie zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówek lub nieodwracalne uszkodzenia oczu. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.


WDYCHANIE:

Wdychanie oparów/aerozoli może spowodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, palący ból za mostkiem, łzawienie, uczucie palenia oczu czy nosa i zapalenie układu  oddechowego oraz obrzęk płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.


KONTAKT ZE SKÓRĄ:

W przypadku dłuższego kontaktu może wystąpić miejscowe zaczerwienienie lub silne podrażnienie (wybielanie) lub tworzenie się pęcherzy (poparzenie).


SPOŻYCIE:

Połknięcie może spowodować krwawienie błon śluzowych w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym i żołądku. Szybkie ulatnianie się tlenu może doprowadzić do rozdęcia żołądka i krwawienia błon śluzowych oraz ciężkiego uszkodzenia narządów wewnętrznych, szczególnie w przypadku wchłonięcia większej ilości produktu.


Zatrucie inhalacyjne:

Zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, jeżeli konieczne zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować się z lekarzem. Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast przepłukać usta wodą oraz podawać do wypicia dużą ilość czystej wody małymi porcjami. Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pomoc lekarską.


Kontakt ze skórą:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę spłukać obficie dużą ilością wody. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem.


Kontakt z oczami:

Przepłukać obficie oczy bieżącą wodą (przy otwartych powiekach) przez kilka minut. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia, niewyraźnego widzenia lub obrzęku, należy zwrócić się do specjalisty.


Postępowanie z odpadami produktu:

Zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien zostać rozcieńczony dużą ilością wody i może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.


Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:

Odpady opakowaniowe są przekazywane odpowiedniej organizacji zbierającej odpady – zakładowi utylizacji bądź recyklingu odpadów.


UWAGA !

    - Działa drażniąco na oczy
    - Chronić przed dziećmi
    - Dokładnie umyć ręce po użyciu
    - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Ilość produktu w opakowaniu: 500 ml


Producent: JIW INWEX Sp. z o.o., Kielce, Polska

Dystrybutor: Invex Remedies Sp. z o.o., Kielce, Polska

Szczegóły produktu
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Dezynfekcja Silver Flash 50 poj. 500 ml

Dezynfekcja Silver Flash 50 poj. 500 ml

Naturalna Dezynfekcja.

Napisz swoją opinię
17 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku